Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a w3plaza.hu webhelyen működő webáruházban termékeiket eladásra kínáló cégek vagy egyéni vállalkozók számára a Webáruház rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Szolgáltató: Gál Tamás EV.
Cím: 1194 Budapest, Pozsony utca 21.
Telefon: +36-70-6570957
Email: info@w3plaza.hu
Adószám: 67752515-1-43

Felhasználó: A webhely kereskedők számára biztosított szolgáltatásait igénybe vevő cég vagy egyéni vállalkozó.

I. A szolgáltatás feltételei

1. A webhelyen kínált szolgáltatások igénybevételére csak Magyarország területén üzlethelyiséget üzemeltető, Magyarországon bejegyzett, cég vagy egyéni vállalkozó veheti igénybe, ha a Szolgáltatás -megrendelő adatlapot valós elérhetőségi és cég/egyéni vállalkozói adatokkal kitöltve és cégszerű aláírással ellátva postai úton elküldi a Pozsony utca 21. címre vagy digitalizált formában az info@w3plaza.hu email címre.
Csak a Felhasználó törvényes képviseletére jogosult személy kezdeményezheti a Szolgáltatás-megrendelését. A Szolgáltatás -megrendelő mellé csatolandó dokumentumok:
a.) Egyéni vállalkozó igénylő esetén: a vállalkozói igazolvány másolata
b.) Cég esetén: az aláírási címpéldány másolata
2. A Szolgáltató visszaigazolást küld a Felhasználónak megrendelés elfogadásáról.
A Szolgáltató a megrendelés elfogadását visszautasíthatja, a) ha a Felhasználó valótlan adatokat ad meg, b) ha a Felhasználó tervezett tevékenysége más felhasználók érdekeit sérti vagy a webáruházrendszer működését veszélyezteti, c) ha nem állnak rendelkezésére a szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek.
3. A Felhasználó a megrendelésben rögzített adatokban beálló változásokat 8 napon belül írásban Szolgáltató tudomására hozza.

II. A szolgáltató jogai, kötelezettségei


1. A Szolgáltató a Felhasználó részére a Szolgáltatás-megrendelő adatlapon megadott adatok alapján, a w3plaza.hu webhelyen, külön alkönyvtárban elérhető módon létrehozza a Felhasználó termékeinek, szolgáltatásainak elektronikusan elérhetővé tételére alkalmas webáruházat. Felhasználó részére átadja a webáruház adatainak feltöltéséhez szüksége adminisztrátor jelszót.
2. A Szolgáltató a Felhasználó részére létrehozott webáruház termékeit a w3plaza.hu főoldalról elérhető ár és termék összehasonlító oldalon is elérhetővé teszi.
3. A Szolgáltató biztosítja a webáruház működésének feltételeit a megrendelt időszakon belül a nap 24 órájában, 98%-os rendelkezésre állás mellett. Amennyiben a Szolgáltató nem biztosítja a 98%-os rendelkezésre állást, úgy minden további megkezdett óra kiesésért cserébe 1 nap szolgáltatáshosszabbítást ad cserébe.
4. A Szolgáltató a webáruház működtetéséhez harmadik fél, a Viacom Informatikai Kft. (https://viacomkft.hu) tárhelyszolgáltatását veszi igénybe. Ha a Felhasználó saját domain néven kívánja a webáruházat működtetni, akkor a domain név kezelését, és igény esetén az SSL tanúsítványt a Viacom Informatikai Kft.-től kell megrendelnie.
5. A webáruház nem megfelelő használatából adódó károkért felelősséget nem vállal. A webáruháznak a Szolgáltató gondatlanságából eredő hibás működéséből adódó károkért a Szolgáltató maximum a befizetett bérleti díj 3 hónapra eső értékéig felel.
A Szolgáltató nem felel a az esetlegesen elmaradt haszonért és az adatok hibás rögzítéséből adódó károkért.
A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséért, azon esetekben, amikor érdekkörén kívül eső, akaratától független és előre nem látható esemény (vis major) történik. (Pl. elektronikus szabotázs, természeti katasztrófa, elemi csapás, tűzvész...)
Ha a Felhasználó törvénybe vagy jó erkölcsbe ütköző, vagy tartalmakat tesz közzé, akkor a webáruházat a Szolgáltató figyelmeztetés nélkül törli.
Ha a Felhasználó a webáruház nem megfelelő használatával veszélyezteti, hogy a Szolgáltató más Felhasználók számára a szolgáltatások rendeltetésszerű használatát biztosítsa, akkor a Szolgáltató a webáruház működését felfüggeszti, és a Felhasználót írásban figyelmezteti.

III. A Felhasználó jogai, kötelezettségei

1. A Felhasználó jogosult a webáruházba, az általa forgalmazott termékek, szolgáltatások adatainak, saját tevékenységének bemutatására és népszerűsítésére alkalmas cikkek feltöltésére.
2. A Felhasználó által közzétett, jogszabályokat, mások szellemi tulajdonát, személyiségi jogait vagy jó hírnevét sértő tartalmakért kizárólag a Felhasználó vállalja a felelősséget.
3. A Felhasználó köteles betartani az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvényeket és jogszabályokat, és a tisztességes kereskedelem írott és íratlan szabályait. Szolgáltató kizárólag a webáruház rendszer használatának technikai feltételeit biztosítja. (Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályokról rövid összefoglaló a http://webfejlesztes.gtportal.eu/index.php?f0=WebshopJOG címen található.) A Szolgáltatónak nem feladata a Felhasználó által közzétett tartalmak ellenőrzése, de ha tudomására jut, hogy a Felhasználó nem tartja be a törvényi előírásokat, akkor Szolgáltató felfüggesztheti a szolgáltatást, a Felhasználó figyelmeztetésével egy időben.
4. A webáruházban folytatott kereskedelmi tevékenységért, a feltöltött adatok valódiságáért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A webáruházban folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos esetleges jogviták rendezése kizárólag a Felhasználó és a Vásárló vagy a Felhasználó és az illetékes szakhatóság között zajlik.
A Felhasználó a webáruházba csak a webáruház működéséhez szükséges adatokat, információkat töltheti fel.
5. A w3plaza.hu webhelyen nem tehető közzé semmilyen törvénybe ütköző, vagy felnőtt tartalom.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatótól kapott adminisztrátor jelszó illetéktelenek számára ne váljon hozzáférhetővé. Ha ez mégis megtörténik, akkor haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót, aki gondoskodik a hozzáférési adatok módosításáról.

IV. Elállási jog

1. A Felhasználó jogosult ingyenes szolgáltatás esetén bármikor, díjfizetés esetén a webáruház létrehozásától számított 30 napon belül a szerződéstől elállni. Elállás esetén a Szolgáltató a bérleti díjat 3 munkanapon belül visszafizeti.

V. Tulajdon jog

1. A webáruházba feltöltött és keletkező adatok, valamint az ott a Felhasználó által elhelyezett képek a Felhasználó tulajdonát képezik.
2. A webáruház működését biztosító szoftver és annak képi elemei a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Felhasználó csupán a w3plaza.hu webhelyen működtetett webáruházban használhatja őket az Általános Szerződési Feltételek mellett.

VI. Adatok mentése

1. A webáruházba feltöltött és keletkező adatok mentésére a szoftver lehetőséget biztosít a Felhasználó számára. A Szolgáltatónak nem kötelessége a webáruház adatainak rendszeres mentése.

VII. Kommunikáció

1. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli kommunikáció elektronikus levelezés (e-mail) formájában, magyar nyelven történik. A Szolgáltató Email címe: info@w3plaza.hu

VIII. Egyéb

1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Egyéb panaszkezelési fórumok

Békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832-től ,36-ig
Fax: 318-1639
E-mail:fogyasztovedelem@pest.b-m.hu